Chào mừng quý vị đến với website của thầy Trần Phong

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

OLYMPIC TIENG ANH TIEU HOC

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:38' 02-01-2011
Dung lượng: 435.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2009 – 2010
__________

ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 40 phút


Họ và tên thí sinh: …………………………………………….
Ngày sinh:………………………………….
Lớp : …………………………………...
Trường Tiểu học ………………………………………………

SỐ BÁO DANH


SỐ PHÁCH
Giám thị 1:
Giám thị 2:

Tổng số điểm
(bằng số)
Tổng số điểm
(bằng chữ)
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
Phần I: NGHE HIỂU (10 điểm)
Bài tập 1 : Em hãy nghe đoạn hội thoại và đánh dấu ( vào chữ cái dưới các tranh thể hiện đúng nội dung


Bài tập 2 : Em hãy nghe đoạn hội thoại và viết từ, ngữ cần trả lời vào chỗ trống.

Phần II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (15 điểm)
Bài tập 1 : Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác với từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.

Ví dụ : A. One B. Nine C. Four D. Fine
1. A. warm B. wind C. snow D. cloud
2. A. am B. is C. are D. and
3. A. breakfast B. eat C. dinner D. lunch
4. A. my B. you C. he D. she
5. A. blue B. red C. sky D. white
Bài tập 2 : Em hãy sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A
( có 1 câu trong cột B không sử dụng)

A
B

0.Where are you from?
a. No, thanks. I am full.

1. Let’s play chess.
b. Yes. That’s a good idea.

2. Would you like some cookies?
c. At 7

3.What’s the weather like in Ho Chi Minh city ?
d. It’s very hot.

4. How many students are there in your class ?
e. 32

5. What time do you go to school ?
f. No, it isn’t.


g. I’m from Lam Dong.

 Em hãy ghi đáp án vào ô sau :

1......f….. 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………

Bài tập 3 : Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

thanks noodles hungry thank would hamburger


A: I’m (1)……hungry…
B: Would you like a (2)……………?
A: No,(3)………………...
B: What (4)…………you like ?
A: I’d like some (5)………………
B: Here you are.
A: (6)……………you very much.
B: That’s all right.

phần III. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Em hãy đọc và hoàn thành đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A, B, hoặc C để chọn từ thích hợp nhất.

Nga and Hoa (1)…are.. close friends. They are studying in (2)…….same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B. Nga and Hoa love skipping rope very much. At break time, they often (3)………. skipping rope in the school yard (4) ……… their friends. Sometimes when it (5)……., they stay in their classes and read short stories or talk. Nga and Hoa hope to learn in the same class when (6)……. move to grade 6.
1. A.is B. are C. am
2. A. the B.a C. an
3. A. play B.go C. do
4. A.and B.in C. with
5. A.rain B.rains C.rainny
6. A. they B. she C.them

Phần IV. VIẾT (10 điểm)

Em
 
Gửi ý kiến